VVORK

»Entoptic Phenomena«, 2006-07 by William Hundley.