VVORK

3_2009freshkills150

»Freshkills«, 2009 by Wendy White.