VVORK

“xBGHy12z”, 2006 by Andreas Slominski. Styrofoam, styrodur, wood, leather.