VVORK

“Untitled”, 2008 by Heimo Zobernig. Polyester, kryptonite, acrylic.