VVORK

gaza5_thumb.jpg

“Gaza Stripper” by Yoshua Okon. Video .