VVORK

»Statue of Glory and Generosity«, 2009 by Laith al-Amiri.
boeskov_72.jpg

»Danes For Bush« (2004) by Jakob S. Boeskov.
asylcrack2.gifasylcrack1.gif

Portraits by Yuta Ukai of Asyl Crack.
upso.jpg

Bush and Lohan by UPSO.