VVORK

“Untitled”, 2007 by Rashid Johnson. Spray enamel on polyester.